Przystań Wulpinek

Regulamin korzystania z terenu i pomostu

 1. Opiekunem ogólnodostępnego terenu Przystani w tym: pomostu, wiaty, sceny i boiska jest Stowarzyszenie Tomaszkowo (dalej: Stowarzyszenie) mail: kontakt@tomaszkowo.com.pl ; tel. 501243057; 604273653.
 2. Każda osoba znajdująca się na terenie Przystani zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i się do niego stosować.
 3. Obowiązuje zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych, zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt, zakaz biwakowania, palenia ognisk i grillowania, zakaz plażowania na pomoście oraz zakaz. zakłócania spokoju użytkowników Przystani lub mieszkańców.
 4. Teren przystani nie jest kąpieliskiem, nie jest strzeżony i nie jest objęty ochroną ratownika. Osoby dorosłe mogą przebywać na pomoście na własną odpowiedzialność, a dzieci jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Każda osoba przebywająca na Przystani jest obowiązana dbać o porządek i zwracać uwagę osobom naruszającym regulamin, pozostawiającym śmieci lub zachowującym się głośno lub nieodpowiednio.
 6. Wędkowanie z pomostu jest dozwolone wyłącznie osobom, które legitymują się wymaganymi uprawnieniami i posiadają zgodę (vide pkt 10) wydaną przez Stowarzyszenie. Jednocześnie z pomostu mogą wędkować maksymalnie dwie osoby.
 7. Członkom Stowarzyszenia przysługuje pierwszeństwo korzystania z pomostu i infrastruktury.
 8. Sprzęt pływający może znajdować się na terenie Przystani jedynie w wyznaczonych przygotowanych przez właściciela miejscach pod warunkiem uzyskania zgody Stowarzyszenia i trwałego umieszczenia na jednostce nadanego przez Stowarzyszenie numeru pozwolenia. Jednostki nie posiadające pozwolenia na cumowanie lub na korzystanie z Przystani albo utrudniające korzystanie innym użytkownikom będą usuwane z terenu Przystani na koszt właściciela.
 9. Pozwolenie na cumowanie przy pomoście mogą uzyskać wyłącznie jachty żaglowe. Obowiązuje całkowity zakaz cumowania przy pomoście łodzi wędkarskich, dla których miejscem cumowania może być wyłącznie nabrzeże po lewej stronie pomostu.
 10. Indywidualne pozwolenia i zgody są wydawane osobom, które na adres kontakt@tomaszkowo.com.pl prześlą wypełniony formularz dostępny na stronie www.tomaszkowo.com.pl i spełniają wymagania stawiane przez Stowarzyszenie. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu.
 11. Stowarzyszenie Tomaszkowo nie odpowiada za sprzęt pływający i inne rzeczy pozostawione na Przystani.
 12. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania z Przystani należy zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia lub Sołtysowi wsi Tomaszkowo.

 

Zarząd Stowarzyszenia Tomaszkowo

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999