Stowarzyszenie Tomaszkowo

INNE INICJATYWY

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH TOMASZKOWO  w Tomaszkowie zaprasza do udziału w IX edycji konkursu fotograficznego „Warmińskie Klimaty 2017”


R E G U L A M I N

fotokonkursu „IX Warmińskie Klimaty 2017”

1. Fotokonkurs „ IX Warmińskie Klimaty 2017” organizuje Stowarzyszenie „Tomaszkowo” z siedzibą w Tomaszkowie (Tomaszkowo ul. Żurawia 3  kontakt:  tel. 501243057) zwane dalej ORGANIZATOREM we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie.

2. Tematyka zdjęć konkursowych powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda. Zdjęcia związane z Warmią będą oceniane w kategoriach:

I. człowiek (portret, reportaż, ludzie)

II. architektura

III. natura (pejzaż, fauna, flora)

3. Kategorią dodatkową są: „Impresje z podróży”, w której uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana.

4. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 8 fotografii  w kategorii zdjęć związanych z Warmią i 2 fotografie w kategorii. „Impresje z podróży”.

5. Warunki formalne dotyczące nadsyłanych prac (ich spełnienie jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie):

a. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

b. Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2480 pixeli.

c. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia), mile widziane załączenie krótkiego opisu miejsca i okoliczności wykonania fotografii oraz dopisek „Warmińskie Klimaty 2017”,

d. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.

6. Nadesłanie zdjęć na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach  charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

7. Zdjęcia na konkurs w wersji papierowej i elektronicznej, najlepiej w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2017”, mogą być wysyłane pocztą na adres siedziby organizatora - Stowarzyszenia TOMASZKOWO: Tomaszkowo ul. Żurawia 3. Mogą być też składane w sklepie  w Tomaszkowie lub Karczmie w Tomaszkowie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii czasie przesyłki. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

8. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora i GOK w Stawigudzie. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne. Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

9. Zdjęcia na konkurs należy złożyć w terminie do dnia  23.09.2016 r. (data wpływu)

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w dniu 07.10.2017 r. o godz. 16.00 ale nie w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie jak wcześniej informowaliśmy lecz w świetlicy w Tomaszkowie przy ul. Żurawiej 3. Zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.