Stowarzyszenie Tomaszkowo

Walne Zgromadzenie 2017
niedziela, 19 lutego 2017 00:00

Zapraszamy w dniu 22.03.2017 r. o g.18.00 do świetlicy w Tomaszkowie ul. Żurawia 3 na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO.

Propozycja porządku obrad:

 1. otwarcie Zgromadzenia
 2. podziękowanie darczyńcom akcji charytatywnej
 3. wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej
 4. przyjęcie porządku Zebrania,
 5. sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. zgłaszanie kandydatur do władz Stowarzyszenia,
 7. dyskusja nad sprawozdaniami
 8. głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium
 9. przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia
 10. sprawy różne – wolne wnioski,
 11. podjęcie uchwał,
 12. zakończenie Zgromadzenia